Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

                               

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie 


OHZ

Nadleśnictwo Kliniska posiada na swoim terenie administracyjnym Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), w którym prowadzona jest samodzielna gospodarka łowiecką oraz łąkowo - rolna. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się ok. 50 tys. ha terenów łowieckich, dzierżawionych przez 6 sąsiadujących terytorialnie kół łowieckich. Wszystkie uroczyska łowieckie Nadleśnictwa Kliniska posiada łączną powierzchnię 16589 ha, w tym 12611 ha to duży zwarty kompleks leśny.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie i kontrolowanie liczebności oraz struktury wiekowej, płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewnia możliwość prawidłowego gospodarowania realizacjami założonych celów hodowli lasu. Oprócz tego zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie zwierzyny w sezonie trudno dostępnej karmy ze względu na warunki atmosferycznej wymuszone porą roku – głównie końcówka jesieni i zimy. Należyte utrzymywanie stanu technicznego urządzeń łowieckich tj.

- paśniki gdzie wykładamy karmę;

- budki podsypowe w których wysypujemy mieszanki zbóż dla ptactwa (bażanty)

- lizawki gdzie wykładamy sól dla jeleni, saren

- poletka zgryzowe i miejsca wysypu karmy okopowej gdzie zwierzyna ma atrakcyjną karmę w okresie utrudnionego dostępu do pożywienia.

 

Jednak trzeba pamiętać i przestrzegać aspektów prawnych, gdzie ze względu na epizodyczność występowania ognisk ASF stosujemy się do:

„W związku z przeciwdziałaniem rozszerzania się choroby ASF, 27 stycznia 2021 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został zakaz dokarmiania dzików”

Na terenie OHZ przy Nadleśnictwie Kliniska są także zakładanie poletka zgryzowe i poletka zaporowe w formie pasów, w celu zatrzymania zwierząt w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody mogą być znacząco mniejsze i powoduje to opóźnienie ich wyjścia na pola uprawne w celu żerowania.

Główne gatunki zwierzyny, występujące na terenie OHZ to: jeleń, sarna, dzik.

 

Na terenie OHZ Nadleśnictwa Kliniska istnieją idealne warunki od obserwacji zwierzyny  w ich naturalnym środowisku. Wiosną możemy oglądać stopniowe przebudzenie się przyrody po okresie zimowym, pojawianie się młodych zwierząt głównie obserwujemy :

- cielaki jelenia szlachetnego, koźlaki sarny europejskiej , warchlaki dzików czyli młode pasiaki, młode lisy i borsuki. Od czasu do czasu możemy usłyszeć nawoływanie się żurawi lub tzw. „chrapanie" słonki.

Latem można obserwować życie „rodzinne" dużych zwierząt: warchlaki podążające grzecznie za lochą w drodze na żer, igraszki i gonitwy młodych koźląt, chmary jeleni żerujące w zbożach – osobno byki i osobno łanie z cielętami a także, od połowy lipca do połowy sierpnia, gody u saren.

Jesienią widzimy zmianę barw oraz powolne przygotowanie się przyrody na okres snu, pojawiają się nowe zapachy, zbliża się czas odlotu niektórych ptaków i zaczyna się magia godów jeleni czyli rykowisko. Okres przyciągający w dolinę rzeki Iny wielu pasjonatów fotografii, a także wabiarzy jeleni podsłuchujących naturalne porykiwanie byków jelenia szlachetnego. Właśnie koryto jak i dolina rzeki Iny jest największą areną od kilku lat zmagań samców jelenia szlachetnego celem przedłużenia własnego gatunku w tym okresie godów.

To wszystko czeka na odwiedzających nas rokrocznie myśliwych, pasjonatów łowiectwa, wędkarzy, fotografów, miłośników przyrody, z zachowaniem niezbędnych warunków rozsądku i bezpieczeństwa.

Tekst P. Rogowski, J. Kurek


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Czerwcowy las uczy nas

Czerwcowy las uczy nas

W dniu 07 czerwca 2024 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska odbyła się edukacyjna impreza plenerowa pt. „Czerwcowy las uczy nas”. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele z ośmiu placówek oświatowych z terenu nadlesnictwa. W programie znalazły się m.in. gra terenowa na trasie Zielonego Punktu Kontrolnego, program artystyczny przygotowany przez uczniów, a także animacje z „Loczkiem”, czyli Tomaszem Mażewskim oraz zabawy i konkursy wiedzy o lesie. Imprezę wsparli swoją obecnością przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie, Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Goleniowie.