Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie

Siedziba Nadleśnictwa Kliniska podzielona jest na 3 budynki:

  • Budynek główny,
  • Ośrodek Edukacji Przyrodniczo–Leśny (OEPL) przy Nadleśnictwie Kliniska,
  • Sala Edukacyjna.

Budynek Główny Nadleśnictwa Kliniska

Wejście główne do siedziby znajduje się od drogi dojazdowej, schodami  9-stopniowymi, z drzwiami o szerokości pow. 90 cm.

Wejście z poziomu przylegającego budynku Ośrodka Edukacji. budynku od strony parkingu.

Budynek czterokondygnacyjny.

Budynek główny Nadleśnictwa jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych.

W budynku głównym nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo–Leśny przy Nadleśnictwie Kliniska

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie

Osoby niepełnosprawne przyjmowane są w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnym przy Nadleśnictwie Kliniska - w którym następuje rejestracja gości po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą merytoryczną.

W budynku OEPL jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępny pochylnią dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do OEPL oraz 3- stopniowe schody.

Sala Edukacyjna

Weście główne od strony południowej wraz z pochylnią z drzwiami o szerokości pow. 90 cm.

W budynku Sali Edukacyjnej nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób niepełnosprawnych wraz z możliwością zajęć dydaktycznych w ww. budynkach odbywa się w budynku OŚRODKA EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ oraz budynku SALI EDUKACYJNEJ. 

Pojazdy parkowane są na ogólnie dostępnych parkingach przed budynkiem, na których nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynkach można poruszać się z psem asystującym.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Brak możliwości skorzystania ze wsparcia tłumacza migowego (na miejscu lub online)

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 914312124 lub e-mailowo na adres kliniska@szczecin.lasy.gov.pl