Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Jednym z najważniejszych zadań, które stoi przed nami, leśnikami są zadania związana z odnowieniami i zalesieniami. Nasze nadleśnictwo jest jednym z większych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i w 2019 roku odnowiło las na powierzchni około 164 ha. W czasie sadzenia nowego pokolenia lasu dopasowujemy  skład drzewostanu do warunków siedliskowych i wzbogacamy różnorodność hodowanych przez nas lasów. Znaczna część nowego pokolenia powstaje w wyniku inicjowanych przez leśników odnowień naturalnych.

W celu zapewnienia lepszego „startu" młodych roślin, które posadzimy lub pojawią się z obsiewu naturalnego konieczne jest przygotowanie gleby pod sadzenie lub pod obsiew.

W miarę pojawiających się  gruntów porolnych wykonujemy ich zalesienia – w ramach programu zwiększania lesistości kraju.

Prawidłowy rozwój drzew wymaga prowadzenia różnorodnych zabiegów pielęgnacyjnych. Rozmiar tych prac uzależniony jest od potrzeb poszczególnych fragmentów lasu. Pielęgnowanie gleby w uprawach leśnych wykonane w ubiegłym roku  na powierzchni 401 ha umożliwiło sadzonkom lepszy rozwój przez ograniczenie wzrostu chwastów. W starszych fragmentach lasu wykonuje się stopniowe przerzedzanie przyszłego drzewostanu poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych nazywanych czyszczeniami wczesnymi i czyszczeniami późnymi. Rozmiar tych prac był następujący w skali jednego roku: czyszczenia wczesne ok. 162 ha, czyszczenia późne ok. 169 ha.

Nadleśnictwo Kliniska aktywnie włączyło się w zadania związane z wprowadzaniem na tereny leśne gatunków rzadko występujących w drzewostanach. W tym roku będziemy kontynuować udział w takich programach – Strategii Lasów dla gatunków rzadkich, czyli Czereśni Ptasiej i Wiąza pospolitego.

Melioracje wodne

Istotną rolę w funkcjonowaniu gospodarki leśnej ma sieć rowów melioracyjnych. Wszystkie cieki wymagające konserwacji, udrożnienia i oczyszczenia zostały ujęte w planie na 2020 rok. Zaniedbania związane z utrzymaniem urządzeń w dobrym stanie skutkują podtopieniem drzewostanów, powodują utrudnienia w dostępnością pozycji i w konsekwencji mogą przyczynić się do wymoknięcia upraw. W ubiegłym roku dokonaliśmy konserwacji rowów na odcinku 3600 mb. Konserwacja rowów polega na oczyszczeniu trasy rowu z krzaków i gałęzi, odmuleniu dna rowu oraz wykoszeniu skarp ze zbędnej roślinności. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych w należytym stanie wpływa bezpośrednio na zachowanie odpowiedniego mikroklimatu w ekosystemie leśnym.

Tekst- A.Lipka


Szkółka leśna

 

W roku 1997 na terenie Nadleśnictwa Kliniska powstała Szkółka Gospodarcza w Sownie. Powierzchnia produkcyjna wynosi – 4,20 ha. Na szkółce hodowane są sadzonki drzew oraz krzewów do sadzenia w ramach odnowienia lasu oraz prac zalesieniowych na gruntach porolnych. Sadzonki wyprodukowane na naszej szkółce są również przeznaczane do sprzedaży detalicznej na potrzeby lokalnej ludności. Ze względu na specyfikę siedlisk  pod produkcją leśną w Nadleśnictwie Kliniska głównym gatunkiem lasotwórczym hodowanym na szkółce jest sosna. Oprócz tego hodujemy inne gatunki iglaste oraz dęby, buki, klony, olsze i inne.

W ofercie produkcyjnej szkółki znajdują się głównie gatunki lasotwórcze takie jak: sosna, świerk, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, buk, brzoza, olcha, oraz gatunki domieszkowe: lipa, klon zwyczajny, klon jawor, jarząb, a także gatunki krzewów biocenotycznych np.: głogi, jabłoń, róża drobnolistna czy śliwy.

Oprócz wymienionych wyżej gatunków Szkółka Gospodarcza w Sownie prowadzi również sprzedaż kilku gatunków drzew i krzewów ozdobnych.

Cennik na sadzonki drzew i krzewów produkowanych na Szkółce Gospodarczej Nadleśnictwa Kliniska