Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne
Na terenie Nadleśnictwa Kliniska istnieje 10 użytków ekologicznych:

  • „Żabie uroczysko na Ziemi Stargardzkiej"- bagno o powierzchni 0,44 ha, biotop wodno-lądowy ze szczególnie cenną herpetofauną. Użytek usytuowany jest pomiędzy Stargardem a Żarowem w Gminie Stargard. Wśród gatunków płazów i gadów występujących na użytku występują: ropucha szara, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba wodna, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny.
  • „Dolina rzeki Iny" – o powierzchni 177,86 ha, biegnący wzdłuż rzeki Iny. Użytek został podzielony z względu na podział administracyjny gmin. Jednak przebieg obu użytków jest scalony i tworzy on spójną całość. Jest to tylko kolejny dowód na to, że ochrona przyrody jest zawsze ponad podziałami.
  • "Dolina rzeki Iny II" - o powierzchni 39,59 ha. Oba Użytki o bogatych walorach florystycznych i faunistycznych oraz różnorodnych zbiorowiskach szuwarowych i łąkowych. Występuje tu liczna populacja storczyków (ponad 1000 egzemplarzy) Dactylorhiza latifolia i Dactyliorhiza majalis. Łąki i pastwiska stanowią cenną bazę pokarmową dla zwierzyny płowej i czarnej. Zróżnicowana mozaika kwitnących wiosną latem fitocenoz łąkowych stwarza niepowtarzalne efekty kolorystyczne wpływające na piękno krajobrazu. Dodatkowych walorów krajobrazowych dostarcza sam charakter Iny. Będąc rzeką naturalną i nie regulowaną, przynajmniej raz w roku w okresie jesienno-wiosennym okresowo wylewa, tworząc szerokie rozlewiska.
  • Torfowisko mszarne Jankowo o powierzchni 1,09 ha, położony na skraju Puszczy Goleniowskiej. Użytek to śródleśne torfowisko mszarne. Torfowisko jest w całości zadrzewione, przy czym stare sosny zastąpiły młodsze brzozy omszone. W podszycie dość licznie rośnie kruszyna pospolita. Runo tworzy na całym obszarze liczna wełnianka pochwowata, lokalnie w miejscach silnie zabagnionych rośnie czermień błotna. W całym obiekcie rozproszone rośnie bagno zwyczajne, nielicznie także: borówka bagienna, żurawina i wełnianka wąskolistna.
  • Śródleśne Mokradło w Poczerninie o powierzchni 0,45 ha, położony na północ od miejscowości Poczernin, ustanowiony Uchwałą Rady Gminy Stargard z dnia 27.04.2018r. Na stokach w otoczeniu las o charakterze grądowym z drzewostanem z dominacją takich gatunków jak: dąb szypułkowy Quercus robur, brzoza brodawkowata Betula pendula, w podszycie z leszczyną pospolitą Corylus avellana, kruszyną pospolitą Frangula alnus, w runie z: kłosownicą leśną Brachypodium sylvaticum, nerecznicą samczą Dryopteris filix-mas, kuklikiem pospolitym Geum urbanum, bodziszkiem cuchnącym Geranium robertianum, wietlicą samczą Athyrium filix-femina. Centralną część mokradła zajmuje wyspa mszarna porośnięta brzozą omszoną Betula pubescens i olszą czarną tworząc zbiorowisko o charakterze olsu torfowcowego Sphagno squarrosi-Alnetum.
  • Użytek ekologiczny „UE -5" o powierzchni 1,12 ha to bezodpływowe zagłębienie położone w otoczeniu wzniesień porośniętych kwaśną buczyną Luzulo pilosae-Fagetum od północy, poza tym drzewostanami sosnowymi. W całości niemal pokryte jest mszarem torfowcowym z wełnianką pochwowatą Eriophorum vaginatum. Jeszcze kilkanaście lat temu mszar był niemal bezleśny, obecnie mocno porasta młodymi okazami sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i brzozy omszonej Betula pubescens. Obiekt położony jest w obszarze o znaczeniu wspólnotowym w sieci Natura 2000 „Wzgórza Bukowe" (PLH320020)
  • Użytek ekologiczny „UE - 6" o powierzchni 1,42 ha, to torfowisko mszarne otoczone kwaśna buczyną Luzulo pilosae-Fagetum. Centralną część torfowiska zajmuje silnie uwodniony mszar porastający brzozą omszoną Betula pubescens. Mszar torfowca kończystego Sphagnum fallax porastają przemiennie w różnych miejscach jako gatunki dominujące: wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum i turzyca dzióbkowata Carex rostrata. Obiekt położony jest w obszarze o znaczeniu wspólnotowym w sieci Natura 2000 „Wzgórza Bukowe" (PLH320020).
  • Użytek ekologiczny „UE - 7" o powierzchni 1,16 ha, to głębokie, owalne obniżenie bezodpływowe stanowiące kociołek mszarny otoczony borem subatlantyckim. Na skraju mszaru wąski pas zajmuje zbiorowisko z dominacją trzęślicy modrej Molinia caerulea. W części środkowej znajduje się mszar z torfowcem kończystym Sph. fallax porośnięty głównie przez wełniankę pochwowatą Eriophorum vaginatum, z obfitym udziałem trzęślicy modrej Molinia caerulea i silnie rosnącego oraz obficie się obsiewającego tu bagna zwyczajnego Ledum palustre.
  • Użytek ekologiczny „UE -8" o powierzchni 0,88 ha, to śródleśne torfowisko mszarne w otoczeniu drzewostanów sosnowych na siedliskach kwaśnych buczyn. Mszar otacza wąski pas trzęślicy modrej Molinia caerulea na granicy siedlisk mineralnych   i torfowiska, a bliżej środka zbiorowisko z sitem rozpierzchłym Juncus effusus. Na obrzeżach płaty tworzy płonnik pospolity Polytrichum commune, występuje tu też torfowiec błotny Sphagnum palustre. Całą środkową część torfowiska zajmuje mszar z wełnianką pochwowatą Eriophorum vaginatum i torfowcem kończystym Sphagnum fallax. Obiekt położony jest w obszarze o znaczeniu wspólnotowym w sieci Natura 2000 „Wzgórza Bukowe" (PLH320020).
  • Użytek ekologiczny „UE -9" o powierzchni 0,91 ha to torfowisko mszarne w głębokim, bezodpływowym zagłębieniu, dookoła otoczona drzewostanami sosny zwyczajnej Pinus sylvestris i brzozy brodawkowatej Betula pendula. Wzdłuż brzegu mineralnego wąski pas zbiorowiska z trzęślicą modrą Molinia caerulea. Centralny mszar otacza szeroki, silnie uwodniony okrajek z bardzo licznie występującym w nim drapieżnym pływaczem drobnym Utricularia minor oraz warnstorfią pływającą Warnstorfia fluitans. Luźne, łatwo przerywające się pło tworzą jako gatunki lokalnie dominujące: trzcinnik lancetowaty Calamagrostis canescens, sit rozpierzchły Juncus effusus i turzyca nitkowata Carex lasiocarpa. Towarzyszą im takie gatunki jak: tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora, wełnianka wąskolistna Eriophorum angustifolium, manna jadalna Glyceria fluitans, okrężnica bagienna Hottonia palustris, siedmiopalecznik błotny Comarum palustre.