Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kliniska zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 23870,41ha.  

Lesistość w zasięgu terytorialnym (71 tys. ha) wynosi 33,4%

Lasy Nadleśnictwa tworzy 108 kompleksów. Pomimo pozornie dużej ilości kompleksów, Nadleśnictwo charakteryzuje się zwartymi lasami.

Grunty Nadleśnictwa położone są w sąsiedztwie dużych miast takich jak Szczecin, Stargard, Goleniów.

W zasięgu powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego i miasta Szczecin grunty położone są w niżej wymienionych gminach:

  • Goleniów - 12 552,56 ha
  • Maszewo - 208,30 ha
  • Stargard  - 2965,94 ha
  • Kobylanka - 7113,65 ha
  • Stara Dąbrowa - 316,32 ha
  • Stare Czarnowo - 27,84 ha

oraz w miastach: ·

  • Goleniów – 35,57 ha
  • Szczecin - 650,23 ha

 Nadleśnictwo Kliniska jest nadleśnictwem jedno obrębowym o nazwie Kliniska w skład którego wchodzi 13 leśnictw: Jankowo, Zabrodzie, Rurzyca, Pucko, Strumiany, Załom, Poczernin, Sowno, Wielgowo, Cisewo, Niedźwiedź, Morawsko, Bącznik.

Pod względem przyrodniczo – leśnym obszar ten wchodzi w skład I Krainy Bałtyckiej, dzielnicy Szczecińskiej, stanowiąc południową część Puszczy Goleniowskiej.

Rzeźba terenu Nadleśnictwa Kliniska ukształtowana została w stadiale pomorskim ostatniego zlodowacenia – w plejstocenie oraz po ustąpieniu lodowca w okresie  współczesnym - holocenie.

Powierzchniową warstwę utworów geologicznych obszaru Nadleśnictwa tworzą przede wszystkim utwory czwartorzędowe głównie plejstoceńskie, zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego), stadiału głównego, fazy pomorskiej. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują młodsze utwory-holoceńskie. Są to piaski rzeczne w dolinach cieków i osady organiczne. Część powierzchni zajmują utwory eoliczne. Okres ich powstania określa czwartorzęd nierozdzielny. Tworzyły się one na przełomie plejstocenu i holocenu. Grunty Nadleśnictwa położone są w typie klimatu Krainy Wielkich Dolin, w krainie Szczecińskiej. Charakteryzuje się on tym, iż jest bardziej morski, łagodniejszy. Klimat obszaru Nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza (wpływ sąsiedztwa Zalewu Szczecińskiego). Gatunki liściaste w takich warunkach klimatycznych mogą zajmować gleby uboższe niż w głębi lądu, znajdując tu dobre warunki wegetacyjne. Średnia temperatura roczna wynosi blisko 90C, zaś długość okresu wegetacyjnego 215 – 220 dni. Częstym zjawiskiem, powstałym w wyniku przemieszczania się obszarów barycznych o znacznej różnicy ciśnień atmosferycznych, są powtarzające się cyklicznie wiatry huraganowe, powodujące znaczne szkody w drzewostanach Nadleśnictwa. Nadleśnictwo Kliniska położone jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewniach rzeki Iny, rzeki Płoni, Jez. Dąbie oraz Jez. Miedwie. Ogólnie można stwierdzić, że klimat obszaru nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza. Na zagrożenie środowiska przyrodniczego największy wpływ ma obniżający się poziom wód gruntowych, zwierzyna płowa oraz szkodniki owadzie. Istotny negatywny wpływ na lasy Nadleśnictwa  Kliniska mają z uwagi na położenie czynniki antropogeniczne.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Ekosystemy referencyjne - konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące  działań związanych z weryfikacją powierzchni ekosystemów referencyjnych ustanowionych Zarządzeniem nr 37/2023 z dnia 09.05.2023r. roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Kliniska o łącznej powierzchni 727,43 ha.

Nadleśnictwo Kliniska proponuje:

- włączyć kompleksy leśne do wykazu istniejących ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 187,37 ha (szczegółowe lokalizacje w załączeniu),

- wyłączyć kompleksy leśne [4 adresy leśne (*)] z wykazu istniejących ekosystemów referencyjnych o łącznej powierzchni 15,71 ha (szczegółowe lokalizacje w załączeniu).

(*) W zaproponowanych do wyłączenia drzewostanach stwierdzono masowe wydzielanie się świerka oraz sosny. Działania związane są z koniecznością dokonania cięć sanitarnych w celu eliminacji zagrożenia związanego z wystąpieniem gradacji szkodników owadzich w drzewostanach gospodarczych. Drzewostany te zostaną przebudowane, z większym udziałem gatunków liściastych.

Po dokonanych zmianach, ekosystemy referencyjne będą zajmować łącznie powierzchnię 897,59 ha.

Opinie, uwagi oraz propozycje w ramach przedmiotowych konsultacji prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres – Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, na formularzu zgłoszeniowym (plik do pobrania) w terminie do dnia 15 maja 2024 r.

Osobami do kontaktu w w/w sprawie jest Małgorzata Rył – tel. +48 914312130/604574355; Monika Franas tel. +48 914312130/663490189, e–mail: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl