Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

OCHRONA LASU

Nadleśnictwo Kliniska na bieżąco monitoruje stan sanitarny lasu oraz realizuje działania profilaktyczne. Wszelkie podejmowane działania mają na celu zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych.

Różne czynniki mają wpływ na kondycję zdrowotną naszych lasów:

 • biotyczne: owady, grzyby, zwierzęta
 • abiotyczne: susza, silne wiatry, gwałtowne opady deszczu, przymrozki
 • antropogeniczne: zanieczyszczenia gleby wody, powietrza, pożary, turystyka i rekreacja, zaśmiecanie lasu

         

OCHRONA PRZED OWADAMI

          Codzienna praca służb terenowych pozwala na bieżąco monitorować liczebność owadów, które w przypadku zwiększonych ilości mogą powodować uszkodzenia drzew rosnących w lesie. W tym celu są realizowane prace prognostyczne:

 • kontrola występowania korników,
 • kontrola liczebności brudnicy mniszki i barczatki sosnówki – zwiększona ilość gąsienic może powodować zamieranie drzew iglastych
 • jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny zimujących w ściole

W pracach prognostycznych korzystamy z pułapek feromonowych, które ułatwiają określenie masowego pojawienia się owadów. Apelujemy aby po obejrzeniu takiej pułapki pozostawić ją na miejscu aby mogła spełnić swoje zadanie.

 

 

OCHRONA PRZED ZWIERZYNĄ

          Zwierzęta są naturalnymi składnikami wszystkich ekosystemów, również leśnych. Niektóre z nich mogą powodować uszkodzenia drzew leśnych (szczególnie młodszych). Zapotrzebowanie na składniki mineralne jest przyczyną zgryzania pączków oraz zdzierania kory z młodych drzewek. Takie zachowanie jeleni i saren może być przyczyną stopniowego zamierania oraz zwiększa podatność drzewek na choroby grzybowe lub zasiedlanie przez owady. Dlatego część nowo założonych upraw leśnych zabezpieczamy grodzeniami, które ułatwiają młodym drzewkom prawidłowy rozwój i wzrost. Grodzenia siatką leśną (wielokrotnie używaną) wykonujemy tradycyjnie na wkopanych słupkach lub mocując do drzew za pomocą opasek.  

Jednocześnie umożliwiamy zwierzynie dostęp do cienkiej kory przez wykładanie tzw. drzew zgryzowych w ramach prac zabiegów trzebieży i czyszczeń późnych. Po ścięciu drzew zwierzęta mogą swobodnie ogryzać cienką korę (nazywamy to spałowaniem drzew leżących). W roku 2022 wyłożyliśmy w ten sposób drzewa do zgryzania (ogryzania kory) na powierzchni około 596 ha.  Ponadto w celu rozproszenia szkód spowodowanych przez jeleniowate realizujemy program rozgradzania, aby zapewnić większą powierzchnię bytowania zwierząt.  Do życia niezbędna jest woda. Dlatego udostępniamy na terenach leśnych „oczka wodne”, które gromadzą wodę oraz stanowią źródło wody dla zwierząt.

Bobry powodują, że miejscami dochodzi do podtopienia lasu. Zużywają materiał drzewny do budowania tam oraz swoich schronień. Zdarza się, że uszkadzają cenne domieszki oraz powodują uszkodzenia dróg leśnych. Staramy się znaleźć rozwiązanie, które będzie kompromisem dla obu stron.   

Zapraszamy do korzystania z uroków terenów leśnych, możliwości podglądania przyrody oraz odpoczynku wśród leśnych ostępów.    

Tekst: J. Sidorko

 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

Nadleśnictwo Kliniska, zgodnie z Planem urządzenia lasu na lata 2018-2027, zostało ponownie zakwalifikowane do I – najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Zgodnie z powyższym, najbardziej restrykcyjne warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego kompleksów leśnych, muszą być bezwzględnie respektowane.

 

Na poziom zagrożenia pożarowego największy wpływ mają następujące elementy:

 • przebiegające przez tereny leśne: droga wojewódzka 142, ekspresowa S3, krajowa 10 oraz gęsta sieć dróg gminnych i powiatowych;
 • dwie linie kolejowe relacji Szczecin - Świnoujście 401 oraz Szczecin - Poznań 351;
 • duża liczba parkingów i miejsc postoju pojazdów;
 • ciągła penetracja lasów przez ludność zamieszkującą pobliskie aglomeracje miejskie;
 • linie energetyczne.

 

Najważniejszym czynnikiem potęgującym prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lasu są skrajne warunki meteorologiczne, czyli: brak opadów atmosferycznych, temperatura powietrza powyżej 24°C, wilgotność ścioły poniżej 12%, brak lub małe zachmurzenie, wilgotność względna powietrza poniżej 40 %. Przyjmuje się, że ww. parametry określają tzw. „pogodę pożarową”, podczas której ewidencjonuje się maksymalną liczbę pożarów lasów.

 

Nadleśnictwo Kliniska posiada szeroko rozwinięty system czynnych zabezpieczeń ppoż., funkcjonujących podczas trwania sezonu pożarowego, tj.  średnio od 15 marca do 15 października. W budynku głównym zlokalizowany jest Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, w którym dyspozytor dokonuje obserwacji terenów leśnych, przy pomocy systemu monitoringu w postaci dwóch kamer telewizji przemysłowej, zamontowanych na wieżach przeciwpożarowych. Codziennych patroli w terenie dokonuje kierowca samochodu patrolowo-gaśniczego. Bardzo ważną rolę odgrywają pracownicy terenowej Służby Leśnej oraz Pełnomocnicy Nadleśniczego, którzy
w przypadku wystąpienia pożaru lasu zawsze są na miejscu i dozorują pożarzysko, do momentu zakończenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

Nieodłącznym elementem funkcjonującego systemu zabezpieczeń ppoż. są również bierne elementy ochrony przeciwpożarowej, w postaci pasów ppoż. typu A, B, Bk i D. Dodatkowo, na terenie jednostki występują 53 dojazdy pożarowe oraz 19 punktów czerpania wody. Bardzo ważną rolę odgrywają samoloty patrolowo-gaśnicze, które niejednokrotnie wykrywają pojawiający się dym we wczesnej fazie rozwoju, doprowadzając tym samym do ugaszenia pożaru jeszcze w zarodku.

Podsumowanie sezonu pożarowego 2022

 

Liczba pożarów: 46

Ogólna powierzchnia pożarów: 1,47 ha

Największa powierzchnia jednego pożaru: 0,30 ha

Najmniejsza powierzchnia jednego pożaru: 0,01

Średnia powierzchnia jednego pożaru: 0,03 ha

 

Tekst: M.Ciechalska-Hapnik


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kliniska zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 23870,12 ha.  

Lesistość w zasięgu terytorialnym (71 tys. ha) wynosi 33,4%

Lasy Nadleśnictwa tworzy 108 kompleksów. Pomimo pozornie dużej ilości kompleksów, Nadleśnictwo charakteryzuje się zwartymi lasami.

Grunty Nadleśnictwa położone są w sąsiedztwie dużych miast takich jak Szczecin, Stargard, Goleniów.

W zasięgu powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego i miasta Szczecin grunty położone są w niżej wymienionych gminach:

 • Goleniów - 12 552,54 ha
 • Maszewo - 208,30 ha
 • Stargard  - 2965,94 ha
 • Kobylanka - 7113,39 ha
 • Stara Dąbrowa - 316,32 ha
 • Stare Czarnowo - 27,84 ha

oraz w miastach:

 • Goleniów – 35,57 ha
 • Szczecin - 650,22 ha

 

Nadleśnictwo Kliniska jest nadleśnictwem jednoobrębowym o nazwie Kliniska w skład którego wchodzi 13 leśnictw: Jankowo, Zabrodzie, Rurzyca, Pucko, Strumiany, Załom, Poczernin, Sowno, Wielgowo, Cisewo, Niedźwiedź, Morawsko, Bącznik.

 Pod względem przyrodniczo – leśnym obszar ten wchodzi w skład I Krainy Bałtyckiej, dzielnicy Szczecińskiej, stanowiąc południową część Puszczy Goleniowskiej.

Rzeźba terenu Nadleśnictwa Kliniska ukształtowana została w stadiale pomorskim ostatniego zlodowacenia – w plejstocenie oraz po ustąpieniu lodowca w okresie  współczesnym - holocenie.

Powierzchniową warstwę utworów geologicznych obszaru Nadleśnictwa tworzą przede wszystkim utwory czwartorzędowe głównie plejstoceńskie, zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego), stadiału głównego, fazy pomorskiej. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują młodsze utwory-holoceńskie. Są to piaski rzeczne w dolinach cieków i osady organiczne. Część powierzchni zajmują utwory eoliczne. Okres ich powstania określa czwartorzęd nierozdzielny. Tworzyły się one na przełomie plejstocenu i holocenu. Grunty Nadleśnictwa położone są w typie klimatu Krainy Wielkich Dolin, w krainie Szczecińskiej. Charakteryzuje się on tym, iż jest bardziej morski, łagodniejszy. Klimat obszaru Nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza (wpływ sąsiedztwa Zalewu Szczecińskiego). Gatunki liściaste w takich warunkach klimatycznych mogą zajmować gleby uboższe niż w głębi lądu, znajdując tu dobre warunki wegetacyjne. Średnia temperatura roczna wynosi blisko 90C, zaś długość okresu wegetacyjnego 215 – 220 dni. Częstym zjawiskiem, powstałym w wyniku przemieszczania się obszarów barycznych o znacznej różnicy ciśnień atmosferycznych, są powtarzające się cyklicznie wiatry huraganowe, powodujące znaczne szkody w drzewostanach Nadleśnictwa. Nadleśnictwo Kliniska położone jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewniach rzeki Iny, rzeki Płoni, Jez. Dąbie oraz Jez. Miedwie. Ogólnie można stwierdzić, że klimat obszaru nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza. Na zagrożenie środowiska przyrodniczego największy wpływ ma obniżający się poziom wód gruntowych, zwierzyna płowa oraz szkodniki owadzie. Istotny negatywny wpływ na lasy Nadleśnictwa  Kliniska mają z uwagi na położenie czynniki antropogeniczne.