Wydawca treści Wydawca treści

ochrona lasu

OCHRONA LASU

Stan sanitarny lasów w Nadleśnictwie Kliniska jest na bieżąco monitorowany. Działania w terenie są podejmowane w celu zapewnienia trwałości i ciągłości ekosystemów leśnych.

Kondycja zdrowotna naszych lasów jest zależna od wielu czynników:

 • biotycznych: owady, zwierzęta, grzyby
 • abiotycznych: susza, silne, porywiste wiatry, gwałtowne opady deszczu   i gradu, przymrozki
 • antropogenicznych: pożary, turystyka i rekreacja, zanieczyszczenia gleby, powietrza i wody

 

OCHRONA PRZED OWADAMI

Owady są stałym elementem każdego ekosystemu. Dlatego w codziennej pracy staramy się monitorować liczebność owadów na terenach leśnych. Zwiększone występowanie gąsienic lub owadów dorosłych może powodować uszkodzenia drzew w każdym wieku. Drzewa osłabione przez wahania poziomu wód gruntowych, okresami suszy lub uszkodzone przez wiatry są często atakowane przez owady liściożerne lub szkodniki wtórne. Dlatego prowadzimy prace prognostyczne, które pozwalają określić potencjalne zagrożenie dla drzew:

 • kontrolujemy występowanie kornika drukarza, kornika ostrozębnego
 • kontrolujemy liczebność brudnicy mniszki oraz barczatki sosnówki – gąsienice w zwiększonych ilościach mogą przez zjadanie igieł przyczynić się do zamierania drzew iglastych
 • prowadzimy jesienne poszukiwania szkodników sosny zimujących w ściole

W pracach prognostycznych korzystamy z pułapek feromonowych, które ułatwiają określenie masowego pojawienia się owadów.

Apelujemy aby po obejrzeniu takiej pułapki pozostawić ją na miejscu aby mogła spełnić swoje zadanie. W przypadku zauważenia pułapki leżącej na ziemi prosimy  o informację do najbliższego leśnictwa lub do nadleśnictwa.

 

OCHRONA PRZED ZWIERZYNĄ

          Zwierzęta są istotnym składnikiem ekosystemów. W lesie żyje zdecydowana większość polskich gatunków. Niektóre z jeleniowatych, bobry lub dziki mogą powodować uszkodzenia drzew leśnych. Zapotrzebowanie na elementy mineralne jest przyczyną zgryzania pączków lub pędów ( szczególnie młodszych drzewek ) oraz zdzierania kory z młodych drzewek sosnowych, świerkowych. Takie zachowania jeleni i saren może być przyczyną osłabienia i stopniowego zamierania oraz zwiększa podatność roślin na choroby grzybowe lub zasiedlanie przez owady. Dlatego część nowo posadzonych fragmentów lasu zabezpieczamy grodzeniami, które ułatwiają  młodym drzewkom prawidłowy wzrost i rozwój. Grodzenia siatką leśną (Wielokrotnie używaną) wykonujemy na wkopanych słupkach lub mocując   do drzew za pomocą opasek.

          Staramy się udostępnić zwierzynie cienką korę przez wykładanie tzw. drzew zgryzowych w ramach prowadzonych prac gospodarczych. Po ścięciu drzew zwierzęta mogą swobodnie ogryzać cienką korę (nazywamy to spałowaniem drzew leżących). W roku 2023 wyłożyliśmy w ten sposób drzewa do zgryzania (ogryzania kory) na powierzchni około 568 ha. Ponadto w celu rozproszenia szkód spowodowanych przez jeleniowate realizujemy program likwidacji części grodzeń, aby zapewnić zwierzętom większą przestrzeń życiową. Istotnym składnikiem codziennej „diety” jest woda. Dlatego udostępniamy na terenach leśnych „oczka wodne”, które gromada wodę oraz stanowią źródło wody dla zwierząt.    

          Na terenie Nadleśnictwa Kliniska obserwujemy coraz liczniejszą populację bobrów. Zwierzęta te są bardzo ważnym ogniwem w odnawianiu zasobów wody na terenach leśnych. Czasami powodują podtopienia fragmentów lasu w okolicach tam lub żeremi – „domków”. W trakcie gromadzenia zapasów czy budowania zbiorników wodnych bobry powodują uszkodzenia cennych domieszek oraz dróg leśnych. Podejmujemy działania aby chronić najcenniejsze domieszki (zabezpieczamy przed „ścinaniem przez bobry”) oraz remontujemy uszkodzone drogi. Poszukiwane i stosowane rozwiązania będą kompromisem – gromadzenie wody oraz obecność bobrów w środowiskach leśnych – dla obu stron.

          Spacer po lesie, podglądanie zwierząt, obserwacje rosnących roślin stanowią ważny element dostępności lasów. Zapraszamy do naszych lasów i życzymy wielu pozytywnych wrażeń.

Tekst.J.Sidorko         

 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

Nadleśnictwo Kliniska, zgodnie z Planem urządzenia lasu na lata 2018-2027, zakwalifikowane zostało do I – najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Zgodnie z powyższym, utrzymanie najwyższego poziomu zabezpieczenia terenów leśnych, staje się zadaniem priorytetowym.

 

Na poziom zagrożenia pożarowego największy wpływ mają następujące elementy:

 • przebiegające przez tereny leśne: droga wojewódzka 142, ekspresowa S3, krajowa 10 oraz gęsta sieć dróg gminnych i powiatowych;
 • dwie linie kolejowe relacji Szczecin - Świnoujście 401 oraz Szczecin - Poznań 351;
 • duża liczba parkingów i miejsc postoju pojazdów;
 • ciągła penetracja lasów przez ludność zamieszkującą pobliskie aglomeracje miejskie;
 • linie energetyczne.

Najważniejszym czynnikiem potęgującym prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru lasu są skrajne warunki meteorologiczne, czyli: brak opadów atmosferycznych, temperatura powietrza powyżej 24°C, wilgotność ścioły poniżej 12%, brak lub małe zachmurzenie, wilgotność względna powietrza poniżej 40 %. Przyjmuje się, że ww. parametry określają tzw. „pogodę pożarową”, podczas której ewidencjonuje się największą liczbę pożarów lasów.

Nadleśnictwo Kliniska posiada szeroko rozwinięty system czynnych zabezpieczeń ppoż., funkcjonujących podczas trwania sezonu pożarowego. W budynku głównym zlokalizowany jest Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny, w którym dyspozytor dokonuje obserwacji terenów leśnych przy pomocy systemu monitoringu, tj. dwóch kamer telewizji przemysłowej, zamontowanych na wieżach przeciwpożarowych. Codziennych patroli w terenie dokonuje kierowca samochodu patrolowo-gaśniczego. Bardzo ważną rolę odgrywają pracownicy terenowej Służby Leśnej oraz Pełnomocnicy Nadleśniczego, którzy w przypadku wystąpienia pożaru lasu zawsze są na miejscu
i dozorują pożarzysko, do momentu zakończenia działań ratowniczo-gaśniczych. 

Nieodłącznym elementem systemu zabezpieczeń ppoż. są również bierne elementy ochrony przeciwpożarowej, w postaci pasów ppoż. typu A, B, Bk i D. Dodatkowo, na terenie jednostki występują 53 dojazdy pożarowe oraz 20 punktów czerpania wody. Nieodłączną rolę odgrywają samoloty patrolowo-gaśnicze, które niejednokrotnie wykrywają pożary we wczesnej fazie, doprowadzając tym samym do ugaszenia pożaru jeszcze w zarodku, natomiast w przypadku dużych powierzchni, znacznie ułatwiają jednostkom naziemnym prowadzenie akcji gaśniczej.

Podsumowanie sezonu pożarowego 2023

 

Liczba pożarów: 42

Ogólna powierzchnia pożarów: 2,06 ha

Największa powierzchnia jednego pożaru: 0,68 ha

Najmniejsza powierzchnia jednego pożaru: 0,01

Średnia powierzchnia jednego pożaru: 0,05 ha

 

Tekst i foto: M.Ciechalska-Hapnik


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Lasy nadleśnictwa

Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kliniska zarządza gruntami Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 23870,41ha.  

Lesistość w zasięgu terytorialnym (71 tys. ha) wynosi 33,4%

Lasy Nadleśnictwa tworzy 108 kompleksów. Pomimo pozornie dużej ilości kompleksów, Nadleśnictwo charakteryzuje się zwartymi lasami.

Grunty Nadleśnictwa położone są w sąsiedztwie dużych miast takich jak Szczecin, Stargard, Goleniów.

W zasięgu powiatów: goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego i miasta Szczecin grunty położone są w niżej wymienionych gminach:

 • Goleniów - 12 552,56 ha
 • Maszewo - 208,30 ha
 • Stargard  - 2965,94 ha
 • Kobylanka - 7113,65 ha
 • Stara Dąbrowa - 316,32 ha
 • Stare Czarnowo - 27,84 ha

oraz w miastach: ·

 • Goleniów – 35,57 ha
 • Szczecin - 650,23 ha

 Nadleśnictwo Kliniska jest nadleśnictwem jedno obrębowym o nazwie Kliniska w skład którego wchodzi 13 leśnictw: Jankowo, Zabrodzie, Rurzyca, Pucko, Strumiany, Załom, Poczernin, Sowno, Wielgowo, Cisewo, Niedźwiedź, Morawsko, Bącznik.

Pod względem przyrodniczo – leśnym obszar ten wchodzi w skład I Krainy Bałtyckiej, dzielnicy Szczecińskiej, stanowiąc południową część Puszczy Goleniowskiej.

Rzeźba terenu Nadleśnictwa Kliniska ukształtowana została w stadiale pomorskim ostatniego zlodowacenia – w plejstocenie oraz po ustąpieniu lodowca w okresie  współczesnym - holocenie.

Powierzchniową warstwę utworów geologicznych obszaru Nadleśnictwa tworzą przede wszystkim utwory czwartorzędowe głównie plejstoceńskie, zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego), stadiału głównego, fazy pomorskiej. Znacznie mniejszą powierzchnię zajmują młodsze utwory-holoceńskie. Są to piaski rzeczne w dolinach cieków i osady organiczne. Część powierzchni zajmują utwory eoliczne. Okres ich powstania określa czwartorzęd nierozdzielny. Tworzyły się one na przełomie plejstocenu i holocenu. Grunty Nadleśnictwa położone są w typie klimatu Krainy Wielkich Dolin, w krainie Szczecińskiej. Charakteryzuje się on tym, iż jest bardziej morski, łagodniejszy. Klimat obszaru Nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza (wpływ sąsiedztwa Zalewu Szczecińskiego). Gatunki liściaste w takich warunkach klimatycznych mogą zajmować gleby uboższe niż w głębi lądu, znajdując tu dobre warunki wegetacyjne. Średnia temperatura roczna wynosi blisko 90C, zaś długość okresu wegetacyjnego 215 – 220 dni. Częstym zjawiskiem, powstałym w wyniku przemieszczania się obszarów barycznych o znacznej różnicy ciśnień atmosferycznych, są powtarzające się cyklicznie wiatry huraganowe, powodujące znaczne szkody w drzewostanach Nadleśnictwa. Nadleśnictwo Kliniska położone jest w dorzeczu rzeki Odry, w zlewniach rzeki Iny, rzeki Płoni, Jez. Dąbie oraz Jez. Miedwie. Ogólnie można stwierdzić, że klimat obszaru nadleśnictwa jest korzystny dla rozwoju roślinności drzewiastej dzięki łagodnym temperaturom i dużej wilgotności powietrza. Na zagrożenie środowiska przyrodniczego największy wpływ ma obniżający się poziom wód gruntowych, zwierzyna płowa oraz szkodniki owadzie. Istotny negatywny wpływ na lasy Nadleśnictwa  Kliniska mają z uwagi na położenie czynniki antropogeniczne.