Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Ile lasów jest w Nadleśnictwie Kliniska?

Nadleśnictwo Kliniska zarządza  gruntami Skarbu Państwa  o łącznej  powierzchni 23 870,41 ha. Lesistość obszaru znajdującego się w terytorialnym zasięgu Nadleśnictwa wynosi 33,4% i jest wyższa niż średnia lesistość kraju.

Jakie drzewostany przeważają w Nadleśnictwie Kliniska?

Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Kliniska przeważają drzewostany iglaste, w których dominującym gatunkiem jest sosna. Występują głównie na siedliskach borowych, stanowiących 74,8 % powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Drzewostany liściaste, z przewagą gatunków takich jak brzoza, olsza, buk, dąb porastają siedliska lasowe i olsowe, stanowiące 25,2% powierzchni leśnej Nadleśnictwa.

Ile lat mają drzewostany zarządzane przez Nadleśnictwo Kliniska?

Przeciętny wiek drzewostanu w Nadleśnictwie Kliniska wynosi 64 lata. Największą powierzchnię zajmują drzewostany w wieku
41-60 lat – 29,19 %, 61-80 lat – 16,69% i 81-100 lat – 16,96% a  najmniejszą powierzchniowo grupę stanowią drzewostany w wieku 141-160 lat i starsze – 0,22 %.

Ile drewna jest w lasach administrowanych przez Nadleśnictwo Kliniska?

Przeciętna zasobność drzewostanów zarządzanych przez Nadleśnictwo wynosi 280 m3/ha natomiast łącznie na gruntach leśnych „rośnie” ok. 6 295 845 m3 drewna i wielkość ta, dzięki prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, wciąż rośnie.

 

 

 

 

Ile warte są lasy?

Lasy są bezcenne. Poza oczywistym pożytkiem w postaci drewna, którego ilość jesteśmy w stanie obliczyć i wycenić, lasy pełnią szereg funkcji, których wartość jest bardzo trudna do oszacowania, jednak z pewnością wielokrotnie przewyższa wartość drewna. Można do nich zaliczyć m. in.:

– przyrodniczą – stanowią najbogatsze i najbardziej zróżnicowane ekosystemy; wpływają na zachowanie i powiększanie bioróżnorodności; – wodochronną – lasy działają jak wielki zbiornik retencyjny poprzez magazynowanie wody i opóźnianie jej spływu powierzchniowego przyczyniając się m. in. do redukowania zagrożenia powodziowego; pełnią również rolę „filtra” ograniczając i przeciwdziałając zanieczyszczeniu wody;

– glebochronną i glebotwórczą – chronią glebę przed nadmierną erozją, mogą być wykorzystywane do rekultywacji gleb zniszczonych np. poprzez górnictwo odkrywkowe;

– redukują negatywny wpływ immisji przemysłowych poprzez wyłapywanie szkodliwych gazów i pyłów;– pełnią funkcję rekreacyjną, wpływając na poprawę zdrowia fizycznego oraz psychicznego ludzi;– i wiele innych.

 

 Tekst: R. Borowski


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

UWAGA – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu !

UWAGA – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu !

W związku z utrzymującą się w ostatnich dniach suszą, brakiem opadów,
a także silnym wiatrem, w Nadleśnictwie Kliniska mamy 3 – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Wilgotność ścioły osiąga wartość średnią 10 %,
a wysokie temperatury i porywy wiatru stwarzają idealne warunki do powstania
i rozprzestrzeniania się pożarów na terenach leśnych.

            Ostatni weekend pokazał nam pełen profesjonalizm osób biorących udział
w akcjach gaszenia i dogaszania pożarzysk na terenach leśnych, a także znakomitą współpracę pomiędzy siłami własnymi Nadleśnictwa, samolotami gaśniczymi będącymi w dyspozycji Lasów Państwowych oraz jednostkami OSP i PSP.

 

            Apelujemy o szczególną ostrożność podczas przebywania na terenach leśnych, a o wszystkich niepokojących zdarzeniach prosimy informować właściwe służby bądź Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny pod nr telefonu: 607-814-382 lub
600-808-453.

Przypominamy o całkowitym zakazie używania otwartego ognia w lesie i do
100 m od jego granicy (w tym rozpalania ognisk, grilla, palenia tytoniu).

                                   

Aktualna statystyka:

Ilość pożarów: 15

Powierzchnia spalona:0,45 ha

Średnia powierzchnia spalona: 0,03 ha