Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce

Nadleśnictwo Kliniska wraz z 39 nadleśnictwami w Polsce, uczestniczy w projekcie LIFEPandionPL Nr LIFE15 NAT PL000819, realizowanym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych pt. "Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Komitetu Ochrony Orłów.

Projekt realizowany jest w trzynastu obszarach Natura 2000:

Dolina Dolnej Odry PLB320003 (m.in. teren Nadleśnictwa Kliniska), Ostoja Cedyńska PLB320017, Ostoja Wkrzańska PLB320014, Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016, Puszcza nad Gwdą PLB300012, Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015, Puszcza Barlinecka PLB080001, Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005, Puszcza Notecka PLB300015, Puszcza Piska PLB280008, Puszcza Borecka PLB280006, Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007, Pobrzeże Słowińskie PLB220003, zlokalizowanych na terenie czterech województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zakres projektu obejmuje:

- identyfikację i weryfikację stanowisk rybołowów oraz przesłanek stanowiących dla nich zagrożenie w ww. ptasich obszarach Natura 2000, poprzez szczegółową analizę stanowisk współczesnych, historycznych i potencjalnych;
- objęcie specjalną ochroną wszystkich stanowisk rybołowów poprzez ustanowienie społecznych opiekunów gniazd, którzy na zasadzie wolontariatu będą monitorować stanowiska rybołowa w określonych obszarach;
- objęcie monitoringiem satelitarnym 15 rybołowów (montaż loggerów gps.gsm) w celu określenia tras przelotów ptaków gniazdujących w Polsce;
- odtworzenie stanowisk rybołowów poprzez budowę sztucznych gniazd, jako sprawdzonej metody w Europie dla ochrony tego gatunku;
- zwiększenie bazy żerowej w ww. obszarach Natura 2000 poprzez zarybianie odpowiednimi gatunkami ryb zbiorników wodnych, stanowiących łowiska rybołowa;
- zawiązanie współpracy międzynarodowej ze specjalistami z Niemiec, Szwecji, Finlandii i Szkocji w celu wdrożenia najlepszych praktyk w ochronie rybołowa;
- organizację międzynarodowych konferencji i warsztatów w celu zwiększenia wiedzy o najlepszych praktykach ochrony rybołowa za granicami naszego kraju;
- opracowanie wytycznych dotyczących współpracy międzyinstytucjonalnej w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom przeciwko przyrodzie „Wild Life Crimes”;
- wypracowanie wytycznych dla rybaków w rejonie występowania rybołowów;
- wypracowanie wytycznych dotyczących ochrony rybołowa na terenie Polski i Europy Środkowej, które w przyszłości będą podstawą do wprowadzenia strategii ochrony rybołowa;
- wzrost świadomości społeczeństwa na temat rybołowa, jego biologii i ekologii w wyniku edukacji i promocji gatunku.

Zakłada się, że efektem końcowym przedmiotowych działań będzie wzrost populacji rybołowa o 20% po zakończeniu projektu, w stosunku do liczebności populacji w 2014 roku (Life Nature and Biodiversity project application 2016; www.rybolowy.pl/).

W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano m.in. montaż 50 gniazd na słupach linii wysokiego napięcia oraz 232 gniazd na drzewach. W Nadleśnictwie Kliniska, w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003, zostanie zamontowane 1 gniazdo na słupie wysokiego napięcia. W pierwszym kwartale 2021 r. zostanie zamontowana 1 platforma na słupie napowietrznym linii wysokiego napięcia 220 kV Morzyczyn – Police o wysokości 36 m.