Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

                               

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie 


OHZ

Nadleśnictwo Kliniska posiada na swoim terenie administracyjnym Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), w którym prowadzona jest samodzielna gospodarka łowiecką oraz łąkowo - rolna. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się ok. 50 tys. ha terenów łowieckich, dzierżawionych przez 6 sąsiadujących terytorialnie kół łowieckich. Wszystkie uroczyska łowieckie Nadleśnictwa Kliniska posiada łączną powierzchnię 16589 ha, w tym 12611 ha to duży zwarty kompleks leśny.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie i kontrolowanie liczebności oraz struktury wiekowej, płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewnia możliwość prawidłowego gospodarowania realizacjami założonych celów hodowli lasu. Oprócz tego zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie zwierzyny w sezonie trudno dostępnej karmy ze względu na warunki atmosferycznej wymuszone porą roku – głównie końcówka jesieni i zimy. Należyte utrzymywanie stanu technicznego urządzeń łowieckich tj.

- paśniki gdzie wykładamy karmę;

- budki podsypowe w których wysypujemy mieszanki zbóż dla ptactwa (bażanty)

- lizawki gdzie wykładamy sól dla jeleni, saren

- poletka zgryzowe i miejsca wysypu karmy okopowej gdzie zwierzyna ma atrakcyjną karmę w okresie utrudnionego dostępu do pożywienia.

 

Jednak trzeba pamiętać i przestrzegać aspektów prawnych, gdzie ze względu na epizodyczność występowania ognisk ASF stosujemy się do:

„W związku z przeciwdziałaniem rozszerzania się choroby ASF, 27 stycznia 2021 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został zakaz dokarmiania dzików”

Na terenie OHZ przy Nadleśnictwie Kliniska są także zakładanie poletka zgryzowe i poletka zaporowe w formie pasów, w celu zatrzymania zwierząt w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody mogą być znacząco mniejsze i powoduje to opóźnienie ich wyjścia na pola uprawne w celu żerowania.

Główne gatunki zwierzyny, występujące na terenie OHZ to: jeleń, sarna, dzik.

 

Na terenie OHZ Nadleśnictwa Kliniska istnieją idealne warunki od obserwacji zwierzyny  w ich naturalnym środowisku. Wiosną możemy oglądać stopniowe przebudzenie się przyrody po okresie zimowym, pojawianie się młodych zwierząt głównie obserwujemy :

- cielaki jelenia szlachetnego, koźlaki sarny europejskiej , warchlaki dzików czyli młode pasiaki, młode lisy i borsuki. Od czasu do czasu możemy usłyszeć nawoływanie się żurawi lub tzw. „chrapanie" słonki.

Latem można obserwować życie „rodzinne" dużych zwierząt: warchlaki podążające grzecznie za lochą w drodze na żer, igraszki i gonitwy młodych koźląt, chmary jeleni żerujące w zbożach – osobno byki i osobno łanie z cielętami a także, od połowy lipca do połowy sierpnia, gody u saren.

Jesienią widzimy zmianę barw oraz powolne przygotowanie się przyrody na okres snu, pojawiają się nowe zapachy, zbliża się czas odlotu niektórych ptaków i zaczyna się magia godów jeleni czyli rykowisko. Okres przyciągający w dolinę rzeki Iny wielu pasjonatów fotografii, a także wabiarzy jeleni podsłuchujących naturalne porykiwanie byków jelenia szlachetnego. Właśnie koryto jak i dolina rzeki Iny jest największą areną od kilku lat zmagań samców jelenia szlachetnego celem przedłużenia własnego gatunku w tym okresie godów.

To wszystko czeka na odwiedzających nas rokrocznie myśliwych, pasjonatów łowiectwa, wędkarzy, fotografów, miłośników przyrody, z zachowaniem niezbędnych warunków rozsądku i bezpieczeństwa.

Tekst P. Rogowski, J. Kurek


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E


Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez Nadleśnictwo Kliniska:


Ogierki ur. w 2023 r. :
NIEPOKALANEK NK ur. 07.06 od Nugata NB po Nagaj P cena 2000 zł
TULIPAN NK ur. 10.04 od Tyrozya P po Nagaj P cena 2000 zł
NEMATANTUS NK ur. 18.04 od Niekreślanka NK po Litwor cena 2000 zł


Klaczki ur. w 2023 r. :
NOLINA NK ur. 09.06 od Nikandra NK po Litwor cena 3000zł
KRUSZYNA NK ur. 07.05 od Kosówka NK po Litwor cena 2500zł
ORLICZKA NK ur. 18.05 z odmianą od Ostnica NK po Litwor cena 2500zł


Ogierki ur. w 2022 r. :
NURZANIEC NK ur.18.03 .od Nugata NB po Nagaj P cena 3000zł
NASTROSZEK NK ur.06.05. od Nardia NK po Nagaj P cena 2500zł
Klaczka maści myszatej ur. w 2022 r.:
OGNICHA NK ur. 01.05 od Ostnica NK po Litwor cena 3000 zł


Ogierki ur. w 2021 r. :
NAGIETEK NK ur.25.06. od Naradka po Nokturn cena 3500zł
NAMULNIK NK ur.12.05. od Naliścica NK po Litwor cena 3500zł
NAGOSZ NK ur. 20.04 od Nikandra NK po Nokturn cena 3500zł
KASZTAN NK ur. 24.05 od Kosówka NK po Litwor cena 3500zł
Ogierek ur. w 2020 r. o małym wzroście (ok. 120 cm) :
KMINEK NK ur.29.06. od Kosówka NK po Litwor cena 2000zł


Ogierek ur. w 2020 r. :
NARCYZ NK ur.30.05. od Naliścica NK po Litwor cena 3500zł


Wszystkie konie przeznaczone do sprzedaży mają potwierdzone pochodzenie metodą badań genetycznych.
W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.


Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu
telefonicznym z Panią Mają Łopato – tel. 515 927 347 oraz Magdaleną
Kysiak – 723 897 115 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.


Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed
odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż
2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający
może zaoferować konia innemu nabywcy.


Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:


Nadleśnictwo Kliniska,
Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:
52 2030 0045 1110 0000 0055 6240


Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do
niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem
(samodzielnym załadunkiem).