Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy – forma ochrony przyrody w Polsce. Ustawa o ochronie przyrody z 2004 roku definiuje je jako „fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne”. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Działalność na terenach objętych tą formą ochrony uwarunkowana jest opracowaniem dla nich planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględni postulaty przyrodników i historyków. Według danych z 31 grudnia 2018 roku liczba zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w Polsce wynosiła 331, które zajmowały powierzchnię 118 911,1 ha.

Obszary Natura 2000

Program Natura 2000 jest systemem przyjętym przez Unię Europejską dla ochrony wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega ona na wybraniu (według określonych kryteriów), a następnie skutecznym ochronieniu, określonych obszarów. Podstawą do wybierania i chronienia obszarów zaliczanych do systemu Natura 2000 stanowią dwie dyrektywy europejskie: tzw. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa, na podstawie których tworzone są specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary specjalnej ochrony ptaków.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2019 r. zestawiono ich 11 314, z czego 9 tys. stanowiły drzewa, a 1380 grupy drzew.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie na gruntach w zarządzie PGL LP znajduje się ponad 8 tys. o powierzchni ponad 29,5 tys. ha.

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i porostów oraz 799 gatunków zwierząt. Około 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Monitoring przy pomocy kamer leśnych, fotopułapek przez osoby prywatnych na terenach leśnych będących pod nadzorem Nadleśnictwa Kliniska

Monitoring przy pomocy kamer leśnych, fotopułapek przez osoby prywatnych na terenach leśnych będących pod nadzorem Nadleśnictwa Kliniska

Nadleśnictwo Kliniska informuje, że w przypadku zamiaru montażu urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego (tzw. fotopułapek, kamer leśnych itp.) przez osoby prywatne na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe, należy uprzednio uzyskać zgodę właściwego terytorialnie nadleśniczego.

Powyższe wynika z obowiązujących zakazów określonych w:

 1. art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r.
  o lasach (t.j. z dnia 25 marca 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 672) – m.in. niszczenia, uszkadzania drzew, rozgarniania ściółki, niszczenia urządzeń i obiektów, naruszenia zakazu wstępu do lasu itp.
 2. art. 52 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z dnia 28 kwietnia 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 916)
 3. §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. z dnia 21 listopada 2022 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 2380) –dot. m.in. zakazu fotografowania, filmowania, obserwacji zwierząt objętych ochroną gatunkową mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie.

Zainstalowanie ww. urządzeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 1. uzgodnienia z pracownikiem nadleśnictwa montażu (każdorazowo) - właściwego terytorialnie leśniczego,
 2. poinformowania o celu, lokalizacji oraz terminie instalacji urządzenia,
 3. podczas montażu właściciel urządzenia zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów.

W przypadku stwierdzenia montażu urządzenia bez spełnienia powyższych warunków, Nadleśnictwo Kliniska poinformuje Policję, z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa tj:

 1. kłusownictwa,
 2. kradzieży drewna lub mienia,
 3. nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych – utrwalany obraz narusza podstawowe prawa człowieka tj. prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.

Tekst: M.Bzdęga