Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

                               

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie 


OHZ

Nadleśnictwo Kliniska posiada Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), w którym prowadzi samodzielną gospodarkę łowiecką. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się ok. 50 tys. ha terenów łowieckich, dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Łowisko Nadleśnictwa Kliniska posiada łączną powierzchnię 16589 ha, w tym 12611 ha zajmuje zwarty kompleks leśny.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. Oprócz tego zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie i utrzymywanie w należytym stanie ambon,  a także zakładanie poletek zgryzowych i zaporowych, w celu zatrzymania zwierząt w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody byłyby mniejsze i opóźnienia ich wyjścia na pola uprawne.

Główne gatunki zwierzyny, występujące na terenie OHZ to: jeleń, sarna, dzik.

Na terenie OHZ Nadleśnictwa Kliniska istnieją idealne warunki od obserwacji zwierzyny  w jej naturalnym środowisku. Wiosną możemy oglądać budzenie się przyrody, pojawianie się młodych zwierząt: cieląt, koźląt, warchlaków, pasiaków, młodych lisków i borsuków. Od czasu do czasu możemy usłyszeć nawoływanie się żurawi lub „chrapanie" słonki.

Latem można obserwować życie „rodzinne" dużych zwierząt: warchlaki podążające grzecznie za lochą w drodze na żer, igraszki młodych koźląt, chmary jeleni żerujące w zbożach – osobno byki i osobno łanie z cielętami a także, od połowy lipca do połowy sierpnia, gody u sarny.

Jesienią widzimy zmianę barw, pojawiają się nowe zapachy, zbliża się czas odlotu niektórych ptaków i zaczyna się magia godów jeleni – rykowiska.

To wszystko czeka na odwiedzających nas rokrocznie myśliwych a także na miłośników przyrody, z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

Tekst P. Rogowski


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sezon pożarowy 2021 - ZAKOŃCZONY

Sezon pożarowy 2021 - ZAKOŃCZONY

W dniu 18 listopada 2021 r. w Nadleśnictwie Kliniska zakończyła się trwająca 7 miesięcy akcja bezpośrednia w ochronie przeciwpożarowej lasu. Sezon pożarowy 2021 był najbardziej palnym, pod względem ilości zdarzeń, okresem od ponad 10 lat. Zaewidencjonowano aż 61 pożarów, a spaleniu uległa pokrywa gleby na łącznej powierzchni 1,93 ha. Biorąc pod uwagę czas trwania sezonu, można oszacować, że co 4-ty dzień na terenach leśnych doszło do pożaru.

Poziom zagrożenia przez długi czas był na najwyższym poziomie ze względu na brak opadów, utrzymującą się suszę oraz niską wilgotność ścioły. Jednak dzięki profesjonalnej pracy Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz kierowcy samochodu patrolowo-gaśniczego, większość pożarów została wykryta w sposób natychmiastowy i ugaszona w zarodku. Ogromną rolę odegrali pracownicy Nadleśnictwa, pełniący funkcje Pełnomocników Nadleśniczego oraz specjaliści Służby Leśnej, Leśniczowie i Podleśniczowie, którzy w przypadku powstania zagrożenia byli na miejscu i dozorowali obszar pożarzyska do momentu zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa pobliskich drzewostanów. Ogromne wsparcie ze strony jednostek PSP, OSP oraz samolotów patrolowo-gaśniczych pozwoliło opanować niszczące działanie ognia i zapobiec przedostaniu się pożaru z pokrywy gleby na wierzchołki drzewostanów. Efektem zaangażowania powyższych osób, jest średnia powierzchnia jednego pożaru na poziomie zaledwie 0,03 ha, co zgodnie
z przyjętą klasyfikacją, charakteryzuje pożar ugaszony w zarodku.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Kliniska, za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm, wzorowe wykonywanie swoich obowiązków i skuteczne działania w likwidowaniu zarzewi ognia oraz skutków zagrożeń.

Tekst i foto: M.Hapnik-Ciechalska