Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

                               

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie 


OHZ

Nadleśnictwo Kliniska posiada Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ), w którym prowadzi samodzielną gospodarkę łowiecką. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się ok. 50 tys. ha terenów łowieckich, dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Łowisko Nadleśnictwa Kliniska posiada łączną powierzchnię 16589 ha, w tym 12611 ha zajmuje zwarty kompleks leśny.

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. Oprócz tego zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie i utrzymywanie w należytym stanie ambon,  a także zakładanie poletek zgryzowych i zaporowych, w celu zatrzymania zwierząt w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody byłyby mniejsze i opóźnienia ich wyjścia na pola uprawne.

Główne gatunki zwierzyny, występujące na terenie OHZ to: jeleń, sarna, dzik.

Na terenie OHZ Nadleśnictwa Kliniska istnieją idealne warunki od obserwacji zwierzyny  w jej naturalnym środowisku. Wiosną możemy oglądać budzenie się przyrody, pojawianie się młodych zwierząt: cieląt, koźląt, warchlaków, pasiaków, młodych lisków i borsuków. Od czasu do czasu możemy usłyszeć nawoływanie się żurawi lub „chrapanie" słonki.

Latem można obserwować życie „rodzinne" dużych zwierząt: warchlaki podążające grzecznie za lochą w drodze na żer, igraszki młodych koźląt, chmary jeleni żerujące w zbożach – osobno byki i osobno łanie z cielętami a także, od połowy lipca do połowy sierpnia, gody u sarny.

Jesienią widzimy zmianę barw, pojawiają się nowe zapachy, zbliża się czas odlotu niektórych ptaków i zaczyna się magia godów jeleni – rykowiska.

To wszystko czeka na odwiedzających nas rokrocznie myśliwych a także na miłośników przyrody, z zachowaniem niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

Tekst P. Rogowski


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E

 

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

 

  1. 4 klaczki roczne odsadki maści myszatej (ur.2022)

- ORYZA NK ur.25.05. od Ohara P po Nagaj P                       -cena 3000zł

- TOPOLA NK ur.07.04. od Tyrozyna P po Nagaj P               -cena 3000zł

- NASSELA NK ur.22.04. od Nilwa po Nagaj P                 -cena 3000zł

- OSTNICA NK ur.01.05. od Ostnica NK po Litwor                -cena 3000zł

- LESZCZYNA NK ur.13.06. od Listeria po Nagaj P                -cena 3000zł

  do odbioru styczeń/luty 2023r.

  1. 2 ogierki roczne -odsadki (ur.2022r.)

     - NURZANIEC NK ur.18.03.od Nugaty  po Nagaj P                - cena 2000zł

     - NATORFIK NK ur.27.03 od Nemezji  po NagajP -z odmianą - cena 1500zł

  1. 4 ogierki 2- letnie  (ur.2021r)

         - TAXUS NK ur.30.04. od Tyrozyny po Nagaj P                       -cena 3000zł

            (ciemnomyszaty)

         - NAGIETEK NK ur.25.06. od Naradki po Nokturn                 -cena 3000zł

         - NAMURNIK NK ur.04.04. od Niekreślanki po Litwor          - cena 3000zł

         - NAMULNIK NK ur.12.05. od Naliścicy po Litwor                 - cena 3000zł

  1. 1 ogierek 3- letni (ur. 2020r) bardzo niski ok. 120cm

- KMINEK NK ur.29.06. od Kosówki po Litwor-cena 2000zł

 

  1. 2 ogierki 3- letnie  (ur.2020r)

- NIECIERPEK NK ur.22.07. od Naradki po Nokturn- cena 3500zł

- NARCYZ NK ur.30.05. od Naliścicy NK po Litwor- cena 3500zł

(obydwa konie są już zamówione)

 

Sprzedawane konie posiadają paszporty z udokumentowanym pochodzeniem

 

 

 

               W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

 

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 lub z Panem Patrykiem Rogowskim – tel. 606 802 817 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.

 

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

 

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem (samodzielnym załadunkiem).